Tävlingsregler

Vem kan söka till Årets Kock – SM i professionell matlagning?

 • Du måste vara en professionellt verksam kock.
 • Du har fyllt 23 år, eller kommer att fylla 23 år under det år som du tävlar.
 • Du måste vara svensk medborgare.
 • Tidigare vinnare av Årets Kock får tävla och försvara sin titel.

Tävlingen Årets Kock består av tre tävlingsfaser

 • Fas 1: Anmälan och receptkval
 • Fas 2: Kvalificeringstävling
 • Fas 3: Finaltävling

Jury

Under tävlingens gång kommer en jury att bedöma tävlingens olika delmoment. Utformning av jury kommer att variera beroende på vilket eller vilka tävlingsmoment som ska bedömas. Juryordförande är Tommy Myllymäki.

Metodjury

Under kval- och finaltävlingarna kommer en metodjury att bedöma hur de tävlande arbetar i sina respektive kök. Metodjuryn utgår i sin bedömning utifrån att alla tävlande jobbar korrekt, vilket gör att alla tävlande startar på samma poäng (full pott), därefter görs poängavdrag vid eventuella fel. Varje tävlandes slutpoäng konverteras till en ranking där den tävlanden som har högst poäng hamnar på 1:a plats och den med lägst poäng (flest avdrag) hamnar på sista plats.

Områden som metodjuryn tittar på är bland annat handlag huvudråvara, råvaruhantering/svinn, hygien samt organisation, logistik och service.

Poängsättning

Under receptkvalet röstar varje enskild juryledamot anonymt på de tävlingsbidrag som ledamoten anser ska gå vidare. Efter det att alla juryledamöter lagt sina röster räknas rösterna samman. De tävlingsbidrag som fått flest röster går vidare till kvalificeringstävlingen.

Under Kval- och Finaltävlingarna rangordnar varje enskild juryledamot presenterade tävlingsbidrag från t.ex. 1 till 8, där 1 är bäst. Varje juryledamots rangordning är anonym gentemot övriga juryledamöter.

När alla juryledamöter rangordnat de presenterade tävlingsbidragen summeras alla juryröster. Därefter konverteras rösterna till en förutbestämt poängskala. Om två tävlande hamnar på samma plats så delas placering och poäng.

Exempel: Två tävlanden hamnar på delad 2:a plats. Båda får då den poäng som angivits för 2:a plats. Nästföljande placering blir då 4:e plats. 

Vid det fall att två tävlande hamnar på samma slutpoäng i kvalificerings- eller finaltävlingen så kommer den tävlande med högst matlagningspoäng att ges företräde. Dvs. eventuella poäng för metod och/eller teoriuppgifter komme då att exkluderas.

Poängavdrag

I det fall att en tävlande inte följer presenterad tävlingsuppgift och/eller bryter mot andra tävlingsregler kommer den tävlande att få poängavdrag.

Liten avvikelse från tävlingsuppgiften medför 10% poängavdrag. Till exempel…

 • Viss skillnad i upplägg på tallrik jämfört med inskickad bild.
 • Tillbehör/sås/à part serveras till en majoritet i juryn men inte alla.

Stor avvikelse från tävlingsuppgiften medför 25% poängavdrag. Till exempel…

 • Stor skillnad i upplägg på tallrik jämfört med inskickad bild.
 • Huvudråvaran framgår inte tillräckligt tydligt i rätten.
 • Tillbehör/sås/à part serveras bara till vissa i juryn (färre än hälften).

Mycket stor avvikelse från tävlingsuppgiften medför 50% poängavdrag. Till exempel…

 • Mycket stor skillnad i upplägg på tallrik jämfört med inskickad bild. Dvs. annan rätt som presenteras.
 • Tävlande använder icke-tillåtna råvaror, t.ex. animalier i vegetarisk rätt.
 • Tävlande tillagar rätten på annat sätt än vad som är tillåtet.

Exempel på poängavdrag

 • En tävlande har efter juryns rangordning hamnat på 2:a plats för sin tävlingsrätt.
 • Efter att rankingplatsen konverterats till poäng har den tävlande fått 150 poäng (notera att poängen är ett exempel och kan variera beroende på uppgift).
 • Tävlande har dock en liten avvikelse i sin presenterade rätt jämfört med vad som står angivet i tävlingsuppgiften, vilket medför 10% poängavdrag.
 • Tävlande får således bara 135 poäng (150 – 15 poäng avdrag = 135 poäng) för tävlingsuppgiften.

Beslut om poängavdrag fattas av Tävlingsledning och kan inte överklagas.

Tävlingstider

Starttid till kvalificerings- och finaltävling lottas anonymt och kommuniceras därefter till tävlande. I den mån det är möjligt deltar tävlande vid själva lottningstillfället. De tävlingstider tävlande sedan måste förhålla sig till är följande.

 • Start uppsättning kök är den tid då tävlande tidigast får börja sätta upp sitt anvisade kök.
 • Start matlagning är den tid då tävlande som tidigast får börja tillaga sin rätt/rätter.
 • Service är den exakta tid då tävlande förväntas att vara klar och presentera sin rätt inför juryn. Notera att tävlande får leverera sin rätt från 1 minut innan utsatt servicetid. På utsatt servicetid tas tallrikarna, oavsett vad som ligger på tallrikarna och om rätten är klar eller inte

Klädsel & Hygien

 • Samtliga tävlande i Årets Kock ska vara korrekt klädda i kockrock, svarta arbetsbyxor och svarta arbetsskor, samt förkläde och mössa/hatt.
 • Tävlande medtager själv samtliga arbetskläde till kvalificeringstävlingen.
 • De tävlande som går till vidare till finaltävling kommer att få arbetskläder av tävlingsledningen.
 • Årets Kock AB kommer tillsammans med Segers att förse finalister med kockrock, svarta arbetsbyxor, förkläde samt mössa/hatt. Tävlande ansvarar själv för att ta med sig svarta arbetsskor.
 • Alla tävlande måste ta hänsyn till att arbeta miljömässigt och klimatsmart vad gäller svinn, hygien och handlag. Sopsortering och kompost finns tillgängligt i tävlingslokalen. Tänk på att inte ha några smycken eller klockor. Långt hår ska vara uppsatt.
 • Kom ihåg att metod och hur du arbetar i köket är viktigt och något som kommer att bedömas under tävlingen.

Commis

Vid kval- och finaltävlingarna får tävlande assistans av elever från olika Hotell- och Restaurangskolor. Elev lottas till de tävlande och parterna träffar varandra vid starttiden i köket på tävlingsdagen.

 • Eleven får hjälpa den tävlande med allt. Det är tävlande som avgör vad som ska delegeras.
 • Tävlandes tallrikar serveras till juryn av serveringselever från olika hotell och restaurangskolor. Serveringslärare från skolan styr eleverna vid servering.

Frågor?

 • Om du har frågor eller saknar någon information är du välkommen att kontakta oss på info@aretskock.se.
 • Samtliga frågor gällande tävlingsuppgifter måste ställas i detta formulär. Frågor gällande tävlingsuppgifter som skickas in via e-mail kommer inte att besvaras.